Algemene voorwaarden van Lichaamsreflextherapiepraktijk Bernaards

 • Voor de eerste behandeling heeft u kennis genomen van de algemene voorwaarden en privacyverklaring die op de website staan.
 • Als CAM-Therapeut stel ik geen diagnose doch ga samen met u/de cliënt op zoek naar een aanvullende behandeling welke, naast de reguliere behandeling die de cliënt eventueel volgt, toegepast kan worden. Door middel van een anamnese kan worden bepaald welke behandeling zou kunnen voldoen.
 • Voor het stellen van een diagnose moet u zich wenden tot uw huisarts/specialist.
 • Medicijnen en of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gebruiken, verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts gedaan. 
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Ik ben derhalve niet verantwoordelijk voor letsel of schade die ontstaat tijdens mijn behandelingen.
 • De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van mijn diensten.
 • De AVG, de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) zijn van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. 
 • Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn, indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
 • De persoonsgegevens die ik vastleg, zijn: Naam, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, gezondheidsgegevens (zie bovenstaand punt: Dossierplicht)
 • Afspraken die niet binnen 24 uur voor de behandeling worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Het is alleen toegestaan uw plek aan een ander persoon te geven, indien deze persoon ook cliënt is van mijn praktijk.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt in en om mijn praktijk.
 • Ik behoud mij het recht voor cliënten te weigeren, zonder daar uitleg over te geven.
 • De tijden van een behandeling, zijn inclusief-tijden, dus inclusief praatje, aan-en uitkleden, te laat komen, evt. nieuwe afspraak maken en betalen.
 • Communicatie tussen de cliënt en mij gebeurt door telefonisch contact, app- of sms-contact of per e-mail.
 • Na de behandeling kunt u betalen via een betaalverzoek of contant. U ontvangt dan een factuur per e-mail in pdf-bestand die u, afhankelijk van uw zorgverzekering en de uitgebreidheid van uw pakket, kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 
 • De openingstijden, massages, behandeltijden en tarieven staan op de website.
 • Ik geef therapeutische massages. De massages/behandelingen die gegeven worden zijn NIET seksueel.
 • Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens ben ik aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1346961.
 • Voor de wet WWKGZ ben ik, via de FAGT, aangesloten bij www.zorggeschil.nl  en www.quasir.nl, voor klachtafhandeling en geschilleninstantie. Verder sta ik in het register van RBCZ, Register van Beroepen in de Complementaire Zorg.